Uczniów na rok szkolny 2018/2019 przyjmujemy do szkoły zgodnie z:

1. Zarządzeniem nr 10/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 oraz powołania komisji rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach,

2. Zarządzeniem nr Nr 18/2018 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice.

Poniżej dostępne są regulaminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej i niezbędne dokumenty, które należy złożyć w wymaganych terminach.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów:

klas 0 – 1            10 kwietnia 2018 r.  (aula szkolna) o godzinie 18:00

klas 4 – 7            11 kwietnia 2018 r.  (aula szkolna) o godzinie 18:00

Wniosek można składać od dnia 11 do 17 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30 sekretariacie szkoły.

O przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Klasa może liczyć maksymalnie 24 uczniów.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej freinetowskiej

Ponadto do pobrania jest dostępny druk, za pomocą którego rodzice zgłaszają uczniów do klasy 4 i 7. Zgłoszenia dotyczą klas wymienionych w Uchwale Nr XXXII/368/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klasy III i VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach miejsca realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach, powstałej w wyniku przekształcenia gimnazjum.

W przypadku klasy 4 dotyczy to uczniów zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.

W przypadku klasy 7 dotyczy to uczniów obecnych klas szóstych Szkoły Podstawowej Nr 1: 6b, 6c, 6d, które w całości przechodzą do Szkoły Podstawowej Nr 2.

W przypadku innych uczniów niż wymienieni powyżej również można składać wnioski o przyjęcie do klasy 4 i 7. Wnioski będą rozpatrzone pozytywnie w miarę posiadania wolnych miejsc. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpłynięcia do szkoły.

Zgłoszenie / Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły

Wniosek o objęcie nauką języka kaszubskiego