ada_wojtowicz

Adriana Wójtowicz

psycholog@sp2.sierakowice.pl

Psycholog:
Psychologiem szkolnym jest pani Adriana Wójtowicz. Przyjmuje w gabinecie 315 na parterze.

Godziny pracy:
Poniedziałek: 10:30-15:30
Wtorek: 8:00-13:00
Czwartek: 8:00-11:00

UWAGA!
Zajęcia z psychologiem są zawieszone od grudnia 2019 r. do odwołania.

Kiedy warto zasięgnąć konsultacji u psychologa? – informacje dla rodziców:

Jeżeli Państwa dziecko:
• ma trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje, ma trudności w czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce,
• przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
• bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się
• ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe
• nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony rówieśników
• istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne (narkotyki, używki)
• ucieka w świat wirtualny, np. Internetu , gier komputerowych
• sprawia tzw. trudności wychowawcze

a także wtedy, gdy…
chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.

Pomoc psychologiczna w szkole realizowana jest w formie następujących działań:

• prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia
• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
• organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

– rozmowy wspierające i terapeutyczne z uczniami i rodzicami
– konsultacje, porady psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli
– wspieranie rodziców w procesie wychowania oraz w rozwiązywaniu problemów wynikających ze specyfiki etapu rozwojowego
– zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów wspierające rozwój emocjonalno – społeczny
– przeprowadzanie interwencji psychologicznych, mediacji

• zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu:

– prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych
– prowadzenie indywidualnych porad, rozmów z uczniami w celu rozpoznawania zdolności, zainteresowań i mocnych stron

• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia:

– realizowanie zadań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki

• wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, m.in:

– diagnozowanie problemów poprzez obserwacje w klasach, zajęcia warsztatowe z klasą, udzielanie informacji zwrotnych wychowawcy
– wspieranie wychowawcy w działaniach wychowawczo – profilaktycznych, rozwiązywaniu problemów wychowawczych.