fbt

Edyta Paracka

+48 58 684 68 75 wew. 27

logopeda@sp2.sierakowice.pl

Zespół logopedów:
Pracę zespołu logopedów koordynuje pani Edyta Paracka, współpracując z paniami: Anną Bendzmer, Natalią Bronk, Hanną Leszczyńską i Różą Forycką.
Pani Edyta prowadzi terapię w gabinecie 209 na 2. piętrze w pierwszym bloku dydaktycznym.

Godziny pracy kierownika zespołu Edyty Parackej:
Poniedziałek: 7:50-8:50, 11:30- 15:30
Wtorek:7:50-8:50, 11:30- 16:00
Środa: 7:50-8:50, 11:30- 15:30
Czwartek: 7:50-8:50, 11:30- 15:30
Piątek: 7:50-11:50

Konsultacje: czwartek 15:30-16:30

Zadania:
• diagnozowanie dzieci i młodzieży, czyli rozpoznawanie zaburzeń mowy;
• terapia zaburzeń mowy, czyli usuwanie zaburzeń mowy;
• profilaktyka logopedyczna, czyli zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy i doskonalenie mowy już ukształtowanej.

NAJCZĘSTSZE WADY WYMOWY:

 • Seplenienie międzyzębowe – czyli artykulacja głosek: s,z,c,dz z językiem wsuniętym między zęby,
 • Parasygmatyzm – czyli zamiana głosek: sz,ż,cz,dż-na s, z, c, dz, lub ś, ź,ć, dź np. zamiast szafa – safa, siafa ;czapka – capka,ciapka lub odwrotnie np. samolot- szamolot,
 • Bezdźwięczność całkowita lub częściowa -polega na wymawianiu głosek dźwięcznych g,b,d,z, w,dz jako  bezdźwięcznie czyli:k,p,t,s,f,c, np. woda – fota, zegar – sekar.
 • Rotacyzm – brak artykulacji głoski r lub jej deformacja:zamian r na l , j np. rower- lowel, jowej
 • Wymowa niedbała – spowodowana brakiem otwierania ust przy mówieniu, zaciśnięciem szczęk, co powoduje, że mowa jest niewyraźna i niezrozumiała.
 • Jąkanie – niepłynność mówienia.

 

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY WAD WYMOWY:

 • Nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia, wady zgryzu, wadliwe uzębienie, przerost trzeciego migdałka);
 • Niska sprawność narządów artykulacyjnych (brak pionizacji języka, niska sprawność języka, warg, żuchwy);
 • Zaburzenia słuchu mownego oraz fizjologicznego (brak zdolności różnicowania dźwięków mowy);
 • Niekorzystne czynniki środowiskowe (nieprawidłowe wzorce wymawianiowe, nieprawidłowe postawy rodzicielskie).

 

NA CZYM POLEGA KOREKCJA WAD WYMOWY?  

Korekcja wad wymowy polega na:

 • Usprawnianiu pracy narządów artykulacyjnych -ćwiczenia: języka, warg, żuchwy, podniebienia;
 • Ćwiczeniach oddechowych -nauka oddychania przez nos, wydłużanie fazy wydechowej,
 • Kształtowaniu słuchu mownego-ćwiczenia: w różnicowaniu dźwięków mowy, w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia;
 • Wywołaniu głoski, w miejsce błędnie artykułowanego dźwięku, utrwaleniu jej w izolacji, w sylabach, następnie w wyrazach, wyrażeniach, zdaniach i tekstach oraz zautomatyzowaniu poprawnego dźwięku w mowie spontanicznej.

 

JAK DŁUGO TRWA TERAPIA LOGOPEDYCZNA?

Czas trwania terapii zależy czynników takich jak:

 • Rodzaj wady wymowy,
 • Wiek pacjenta (im młodszy pacjent, tym mniej utrwalone nawyki błędnego wytwarzania dźwięków);
 • Częstotliwość i systematyczność ćwiczeń (ćwiczenia należy powtarzać kilka lub kilkanaście razy dziennie, w różnych sytuacjach: podczas spaceru, zakupów, jazdy samochodem itp.);
 • Nastawienia samego pacjenta (nastawienie pozytywne lub negatywne, obojętne);
 • Terapia zostaje zakończona w momencie, kiedy dziecko prawidłowo wymawia głoskę w mowie spontanicznej i nie powtarza złych nawyków wymawianiowych.

 

KONSEKWENCJE WADY WYMOWY W NAUCE CZYTANIA I PISANIA

Dziecko z wadą wymowy ma:

 • Problemy z nauką czytania i pisania w szkole (występuje ryzyko pojawienia się dysleksji, czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu);
 • Trudności w prawidłowym zapisywaniu wyrazów (dziecko jak mówi, tak pisze),  liczne błędy ortograficzne (ubezdźwięcznianie, brak różnicowania głosek  i-j, nieprawidłowy zapis: ą,ę, zamiana sz,ż,cz,dż na  s,z,c,dz i szereg innych błędów);
 • Trudności w budowaniu prawidłowych zdań (myli wyrazy brzmiące podobnie, popełniania błędy gramatyczne);
 • Trudności  w rozumieniu tekstów mówionych, czytanych i pisanych;
 • Wolniejsze tempo pracy, wywołane słabo opanowaną techniką czytania;
 • Zaniżoną samoocenę i poczucie izolacji.

Utrzymujące się trudności w czytaniu i pisaniu, rzutują na cały proces uczenia się.

Pliki do pobrania