Imię i nazwisko nauczyciela wprowadzającego innowację: Dorota Gierszewska

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach

Termin wprowadzenia i czas trwania: innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 15 września 2021 r. do końca roku szkolnego 2021/2022, z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zakres innowacji:  Adresatami innowacji będą dzieci z Oddziału przedszkolnego „Grupa 0a” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierakowicach.

Zajęcia innowacyjne będą realizowane w ramach zajęć dydaktycznych jeden raz w tygodniu podczas wprowadzania liter i zapoznawania dzieci z graficznym wyglądem litery. Obejmą one swoim zakresem materiał wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą  Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Jako nauczyciel dzieci w wieku przedszkolnym staram się wykorzystywać różnorodne metody pracy, gdyż wiem, że tylko w ten sposób mogę właściwie zadbać o wszechstronny rozwój moich wychowanków. Dlatego ciągle poszukuję, czy to w literaturze, czy też poprzez uczestnictwo w warsztatach i kursach doskonalących, nowych, ciekawych i skutecznych metod pracy z dziećmi. Pragnąc ułatwić im start na drodze do poznawania otaczającej ich rzeczywistości, nauki czytania i pisania postanowiłam poszukać więcej informacji na temat Metody Dobrego Startu, która mnie bardzo zainteresowała.

Metoda Dobrego Startu, wzorowana na francuskiej metodzie Le Bon Depart (Dobry Odjazd, Start ) została rozpowszechniona w Polsce przez prof. Martę Bogdanowicz. Metoda wspomaga dziecko w drodze do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, przygotowuje do nauki czytania i pisania. „Pozwala dobrze bawić się w przedszkolu i dobrze wystartować  w szkole.”

Innowacja „W świecie liter” opiera się na moich doświadczeniach wyniesionych z praktycznej obserwacji pracy dydaktycznej wykorzystującej Metodę Dobrego Startu i wzięciu udziału w kursie przygotowującym do prowadzenia zajęć tą metodą.

Miałam zaszczyt uczestniczyć w zajęciach prowadzonych osobiście przez Panią dr hab. Martę Bogdanowicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Osoba Pani profesor i jej wykłady pozostawiły niezapomniane wrażenia. Pani prof. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska i Ewa Jakacka opracowały wspólnie do tej metody szereg pomocnych materiałów dla nauczycieli i uczniów, w tym program „Od piosenki do literki” na którym bazuje podczas wprowadzenia dzieci w świat liter.

Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności wspomagające rozwój psychoruchowy dzieci przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych dotykowo kinestetycznych(czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Dzieci będą rozwijać je w czasie zabawy tak aby osiągnąć sukces i motywować się do dalszego działania. Nabiorą one pewności siebie, pozyskają nowe umiejętności a co za tym idzie stopniowo będą się przygotowywać do podjęcia trudnej sztuki czytania i pisania.

W czasie zajęć MDS dziecko angażuje się przez cały czas zajęć, współpracują jednocześnie wszystkie analizatory pobudzające rozwój psychomotoryczny. Ciągłe zmiany ćwiczeń pomagają opanować litery, wspomagają ten trudny dla 6-latka proces. Dominacja ćwiczeń ruchowych, będąca nieodzownym atrybutem rozwoju dziecka w tym wieku, to kolejny walor tego sposobu pracy. Należy również zaznaczyć, że MDS jednocześnie kształci także inne funkcje psychiczne: mowę, myślenie, zachowania społeczne, pomaga także dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo.

Celem głównym innowacji jest podniesienie poziomu przygotowania dzieci 6-letnich do nauki czytania i pisania poprzez wdrożenie „Metody Dobrego Startu” jako metody wprowadzającej dzieci w świat liter i pisma, w której odgrywają rolę trzy elementy:

 • wzrokowy – znaki graficzne, figury geometryczne, wzory, wzory zbliżone wizualnie do liter, znaki matematyczne,
 • ruchowy (motoryczny)– ćwiczenia ruchowo-słuchowe, ruchowe, ruchowo-wzrokowe, wykonywane np. w trakcie słuchania piosenek,
 • słuchowy – wiersze, piosenki, wyrazy.

Co więcej, MDS zmusza wszystkie te funkcje do wspólnego działania.

Cele szczegółowe:
stymulacja procesów odpowiedzialnych za osiągnięcie gotowości do nauki czytania i pisania: percepcji wzrokowej, percepcji słuchowej, percepcji dotykowej i sprawności manualnej
– rozwijanie koncentracji uwagi
– doskonalenie pamięci wzrokowej i słuchowej
– usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej
– nabywanie doświadczeń z zakresu posługiwania się różnymi narzędziami pisarskimi
podejmowanie działalności plastyczno- konstrukcyjnej
rozwijanie dyspozycji psychofizycznych niezbędnych do nabycia umiejętności pisania
rozwijanie zdolności twórczych, budowanie wiary we własne możliwości
stosowanie atrakcyjnej, zachęcającej do pracy formy zajęć, stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nabywaniu i rozwijaniu umiejętności czytania
dostosowanie tempa nauki do indywidualnych możliwości dzieci
– nabywanie poczucia własnej wartości
wzbogacanie zasobu słownictwa

Zajęcia prowadzone MDS przebiegają według ustalonego porządku. Dla nauczyciela stanowi on punkt wyjścia do twórczego budowania własnej koncepcji zajęć, zawsze dostosowanych do możliwości intelektualnych dzieci, ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Warto zaznaczyć, że zajęcia prowadzone przy pomocy Metody Dobrego Startu są bardzo atrakcyjne dla dzieci, a to za sprawą różnorodności i zmienności ćwiczeń, podczas których dzieci są aktywne i mogą działać spontanicznie.

Struktura zajęć jest następująca:

 • Zajęcia wprowadzające

Ich celem jest skoncentrowanie uwagi dziecka na rozpoczynającej się pracy . Zaczynamy od ćwiczeń koncentracji uwagi i orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Następnie przechodzimy do nauki piosenki, która będzie towarzyszyła dalszym zajęciom.

 • Zajęcia właściwe

– ćwiczenia ruchowe

– ruchowo-słuchowe

– ruchowo-słuchowo-wzrokowe

Rozpoczynają się one od ćwiczeń ruchowych. Jest to zabawa ruchowa nawiązująca do treści piosenki, w której dzieci ćwiczą umiejętność utrzymywania równowagi i sprawność ruchową całego ciała oraz usprawniają ruchy rąk. Podczas ćwiczeń ruchowo-słuchowych dzieci, śpiewając piosenkę, wystukują jej rytm na bębenku, na woreczku z grochem, woreczku z sypkim materiałem. Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe to uczenie wykonywania wzorów w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki.

Kolejne etapy tego ćwiczenia to:

 • pokaz wzoru i sposobu jego wykonania
 • uczenie się wzoru przez dzieci poprzez wielokrotne i różnorodne powtarzanie
 • reprodukowanie wzoru m.in.: całą ręką w powietrzu, palcem na stole, na tackach z kaszą, narzędziem graficznym

Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe mają największe znaczenie w metodzie Dobrego Startu, stanowią najbardziej złożoną formę ćwiczeń, angażują jednocześnie trzy analizatory: kinestetyczno-ruchowy, słuchowy i wzrokowy.

 • Zajęcia końcowe:

To ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające, oraz ćwiczenia logopedyczne: oddechowe i usprawniające narządy artykulacyjne mowy.

Prowadzenie innowacji pedagogicznej na bieżąco będzie podlegało ewaluacji.

Formami ewaluacji będą:

– obserwacja postępów dziecka w czasie zajęć,

– poziom zadowolenia dzieci podczas zabaw,

– wystawy prac dzieci.

Będzie również dokonywana ewaluacja bieżąca poprzez obserwację dzieci w czasie zabaw, rozmowę z nimi, obserwację twórczych zachowań dzieci, funkcjonowanie w grupie.

 

Bibliografia:

 1. M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka Metoda Dobrego Startu „Od piosenki do literki”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2017 – Wydanie IV
 2. M. Bogdanowicz „Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 – 10 lat” WSiP, Warszawa 1985
 3. M. Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka” Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005