O innowacji

AUTOR PROJEKTU: Honorata Szanecka

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 3 października 2022 roku do 31 maja 2023 roku

UCZESTNICY PROJEKTU: uczniowie klas: 1b, 1c, 2b, 2c, 3b, 3c Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach; prace koordynują wychowawcy w/w zespołów klasowych w których projekt jest realizowany.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 3 października 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Tegoroczna edycja projektu pod kryptonimem PODRÓŻOWANIE PRZEZ CZYTANIE stanie się świetną zabawą, dzięki której, poprzez czytanie, uczniowie pogłębią wiedzę na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Projekt doskonale wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. W projekcie zrealizujemy przede wszystkim:

  • Priorytet 1 – Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  • Priorytet 3 – Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.
  • Priorytet 9 – Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
  • integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju.

PROJEKT SKŁADA SIĘ Z TRZECH MODUŁÓW:

I MODUŁ od 03.10.2022r. do 31.12.2022r. PODRÓŻE PO POLSCE

II MODUŁ od 01.01.2023r. do 31.03.2023r. PODRÓŻE PO EUROPIE

III MODUŁ od 01.04.2023r. do 31.05.2023r. PODRÓŻE PO ŚWIECIE

Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na stronie projektu. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.