O innowacji

Imię i nazwisko autora projektu: Honorata Szanecka

Imię i nazwisko nauczycieli prowadzących innowację: Anita Węsierska, Joanna Antczak, Żaneta Jankowska, Bożena Mielewczyk, Natalia Bronk, Elżbieta Ragan, Anna Bendzmer

Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasach I – III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od 2 września 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Projekt realizowany będzie w czasie od 1 października 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. Miesiąc wrzesień 2019 r. będzie miesiącem na przygotowanie do projektu. Miesiąc maj 2020 r. będzie miesiącem dokonywania ewaluacji innowacji pedagogicznej.

Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur.

Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od października 2019 r. wprowadzamy do swoich klas projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną

Cele ogólne:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 2 września 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Projekt realizowany będzie od 1 października 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na stronie projektu. Realizowane zadania będą zgodne z zaleceniami ujętymi w PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE załączonym do Regulaminu.

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Przed rozpoczęciem projektu nauczyciel prowadzący innowację uzyska od autora projektu ZGODY dla RODZICÓW na udział dzieci w projekcie oraz na wykorzystanie ich wizerunku.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ – od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

II MODUŁ – od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. – ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

III MODUŁ – 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r. – POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.

Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela, a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Narzędzia ewaluacyjne:

  • Lekturnik dla każdego ucznia z umieszczoną w niej kartą samooceny po każdym module i na zakończenie,
  • ankieta dla rodziców po zakończonym projekcie.

Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz kart samooceny uczniów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tych grupach. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu końcowym oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.