2020.12.28 Szkoła OK (1)
  

Szkoła OK!

Beniamin Franklin powiedział: „Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski”. Ta maksyma sprawdza się w procesie  uczenia się. Wiedza jest kluczową umiejętnością młodego człowieka, a jej rozwijanie najważniejszą misją szkoły.

W roku szkolnym 2018/ 2019 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach przystąpiła do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej –  ocenianie kształtujące CRS1.Ocenianie kształtujące (OK) koncentruje się na dobrym nauczaniu i w konsekwencji na efektywnym uczeniu się uczniów.

Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami postawiła sobie cel, aby poprawić jakość uczenia się uczniów. Najpierw trzeba było zapoznać się z ideą  oraz zasadami oceniania kształtującego. Powołano trzy zespoły nauczycieli: edukacja wczesnoszkolna, zespół humanistyczny i matematyczno – przyrodniczy, którym przewodniczyli liderzy. Ich zadanie polegało na tym, że w trakcie trwania kursu, oni przekazywali nauczycielom materiały z poszczególnych modułów. Następnie liderzy organizowali spotykania zespołów, podczas których nauczyciele wymieniali się między sobą spostrzeżeniami, pomysłami, wypracowanymi materiałami.

Pierwsze zadanie powołanych zespołów polegało na tym, aby na początku lekcji pojawił się cel sformułowany w języku ucznia. Każdy człowiek lepiej się uczy, kiedy wie, czego się uczy i do jakiego ma dążyć celu. Następnie nauczyciele przekazali uczniom informacje, na co będą zwracać uwagę, czyli kryteria sukcesu. Takie połączenie celu z kryteriami sukcesu powoduje, że uczeń otrzymuje bardzo przejrzysty komunikat, jaki zakres materiału, zgodny z podstawą programową, musi opanować.

Celem oceniania kształtującego jest poprawa jakości uczenia się uczniów, w który zaangażowany musi być nie tylko nauczyciel, ale także uczeń i rodzic. Dzięki kryteriom sukcesu rodzic wie, jakie umiejętności i wiedzę powinno przyswoić jego dziecko, a podstawowym narzędziem dla nich jest trafna informacja zwrotna. Dzięki niej  uczeń  wie, gdzie w swojej nauce jest w obecnej chwili, jakie partie materiału musi powtórzyć, utrwalić, na co zwrócić szczególna uwagę.

Wprowadzając w naszej szkole elementy oceniania kształtującego, nauczyciele chcą wykształcić ucznia świadomego swojej  wiedzy i umiejętności. Uczeń świadomy to taki, który wie, jaki jest cel jego kształcenia i jak ten cel osiągnąć. W tym kierunku podąża nasza szkoła, dlatego w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiliśmy do II edycji programu Centrum Edukacji Obywatelskiej –  ocenianie kształtujące CRS2.